Raport bieżący nr 14/2019

Raport bieżący nr 14/2019 — 11.12.2019 16:36

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży udziałów w spółce zależnej

Zarząd Atende S.A. („Spółka′, „Emitent′) informuje, że 11 grudnia 2019 r. został podpisany list intencyjny („List intencyjny′), pomiędzy Emitentem a STGE sp. z o.o. („STGE′), dotyczący sprzedaży przez Emitenta 60% udziałów w Sputnik Software sp. z o.o. („Sputnik Software′). Spółka STGE aktualnie posiada 40% udziałów w Sputnik Software i jest kontrolowana przez dwóch członków zarządu Sputnik Software. Strony Listu intencyjnego ustaliły wartość transakcji sprzedaży 60% udziałów w Sputnik Software na 16,2 mln zł. Transakcja powinna nastąpić nie później niż w dniu 31 marca 2020 r.

Celem potencjalnej transakcji jest realizacja przez Emitenta zysku z inwestycji w Sputnik Software. Wartość księgowa udziałów będących przedmiotem planowanej sprzedaży wynosi 6,5 mln zł. W przypadku realizacji transakcji Spółka zanotuje 9,7 mln zysku.

List intencyjny ma charakter niewiążący i wyraża wstępną intencję Emitenta i STGE. List intencyjny nie stanowi oferty, umowy przedwstępnej ani umowy zobowiązującej do realizacji transakcji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.