Raport bieżący nr 14/2014

Raport bieżący nr 14/2014 — 19.12.2014 10:44

Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą

Zarząd Atende S.A. (′Spółka′) informuje, że w dniu 19 grudnia 2014 r. otrzymał zawiadomienie od wiceprezesa Zarządu Spółki o dokonanych przez niego transakcjach nabycia akcji Spółki, których łączna wartość przekroczyła równowartość w złotych polskich kwoty 5 000 euro. Przedmiotowe transakcje dotyczą zakupu:

- w dniu 18 listopada 2014 r. 4 000 akcji po cenie 2,96 zł każda;

- w dniu 17 grudnia 2014 r. 2 736 akcji po cenie 2,44 zł każda;

- w dniu 17 grudnia 2014 r. 15 848 akcji po cenie 2,50 zł każda;

- w dniu 18 grudnia 2014 r. 56 700 akcje po cenie 2,50 zł każda.

Wszystkie akcje, o których mowa powyżej, to akcje zwykłe na okaziciela, nabyte na rynku regulowanym w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych