Raport bieżący nr 13/2021

Raport bieżący nr 13/2021 — 19.05.2021 10:31

Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) informuje, że 19 maja 2021 r. zwyczajne walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2020. Na mocy ww. uchwały zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 36 343 344,00 zł pochodzącą z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 wynoszącego 50 419 314,52 zł na wypłatę dywidendy, tj. kwotę 1 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 14 075 970,52 zł – na kapitał zapasowy Spółki.

Zgodnie z podjętą uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki ustalono datę 27 maja 2021 r. jako dzień dywidendy oraz datę 8 czerwca 2021 r. jako termin wypłaty dywidendy.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe