Raport bieżący nr 13/2017

Raport bieżący nr 13/2017 — 22.09.2017 11:51

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym

Zarząd Atende S.A. („Emitent′) informuje, że 22 września 2017 r. powziął informację ustną z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego pn. „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS′ nr sprawy: 6060/ICZ4/08860/03374/15/P, II część zamówienia - Wdrożenie Sieci Szkieletowej Transmisyjnej („Postępowanie′) prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. („Zamawiający′). W Postępowaniu zostały złożone 4 oferty. Konsorcjum spółek: Fonbud S.A. - sp.k. (lider konsorcjum), Atende S.A., południowokoreańskiej spółki ICRAFT Co. Ltd. oraz ukraińskiej UKRCOM LLC. (razem „Konsorcjum′), złożyło ofertę o całkowitej cenie 45,2 mln zł brutto, z czego 42,5 mln zł brutto to część podstawowa, a 2,7 mln zł brutto prawo opcji w okresie 7 letnim. Cena całkowita oferty Konsorcjum jest najniższą spośród złożonych w Postępowaniu. Budżet Zamawiającego wynosi 102,9 mln zł brutto. Termin realizacji przedmiotu Zamówienia to 2022 r.

Wynagrodzenie łączne przypadające dla Emitenta wynosi 25,6 mln zł brutto, z czego 24,0 mln zł brutto to część podstawowa, a 1,6 mln zł brutto prawo opcji w okresie 7 letnim. Emitent jako członek Konsorcjum odpowiada m.in. za obszar związany z budową Systemu Teletransmisyjnego IP-MPLS. Emitent poinformuje o decyzji Zamawiającego dotyczącej wyniku Postępowania.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.