Raport bieżący nr 13/2015

Raport bieżący nr 13/2015 — 10.09.2015 14:35

Zwiększenie udziałów o ponad 2% liczby głosów na WZ Spółki

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) informuje, że w dniu 10 września 2015 r. otrzymał zawiadomienie od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (dawniej ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.) z siedzibą w Warszawie, iż w wyniku nabycia akcji rozliczonych w dniu 3 września 2015 r. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dawniej ING Otwarty Fundusz Emerytalny) dalej „Fundusz′, zwiększył stan posiadanych akcji o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Przed nabyciem akcji, o którym mowa powyżej, Fundusz posiadał 5 175 255 akcji Spółki, stanowiących 14,24% kapitału zakładowego Spółki. Z tych akcji przysługiwało 5 175 255 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 14,24% ogólnej liczby głosów.

W dniu 9 września 2015 r. stan posiadania na rachunku papierów wartościowych Funduszu wynosił 5 906 601 akcji Spółki, stanowiących 16,25% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniały do 5 906 601 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 16,25% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji