Raport bieżący nr 13/2014

Raport bieżący nr 13/2014 — 20.11.2014 11:54

Informacja o zmianach w akcjonariacie spółki

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) informuje, że w dniu 19 listopada 2014 r. otrzymał zawiadomienie od BZ WBK Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu („BZ WBK AM′), iż w wyniku sprzedaży akcji w dniu 14 listopada 2014 r. klienci BZ WBK AM stali się posiadaczami akcji zapewniających mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed zmniejszeniem udziału, o którym mowa powyżej, klienci BZ WBK AM, których rachunki są objęte umowami o zarządzanie, posiadali 1 830 305 akcji Spółki, co stanowi 5,04% w kapitale zakładowym. Z tych akcji przysługiwały 1 830 305 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 5,04% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W dniu 14 listopada 2014 r. klienci BZ WBK AM, których rachunki są objęte umowami o zarządzanie, posiadali 1 792 305 akcji Spółki, co stanowi 4,93% w kapitale zakładowym. Z tych akcji przysługiwały 1 792 305 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 4,93% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.