Raport bieżący nr 12/2023

Raport bieżący nr 12/2023 — 17.08.2023 06:25

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Atende S.A. za I półrocze 2023 r. oraz II kwartał 2023 r.

Zarząd Atende S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości, wybrane szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2023 r. oraz II kwartał 2023 r.

Zarząd Emitenta zastrzega, że przedstawione wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Atende za I półrocze 2023 r., które będzie podlegało przeglądowi niezależnego biegłego rewidenta. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną przedstawione w raporcie okresowym za I półrocze 2023 r., który zostanie opublikowany 12 września 2023 r.

Szacunki wyników Grupy Atende za I półrocze 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne