Raport bieżący nr 12/2015

Raport bieżący nr 12/2015 — 30.06.2015 13:18

Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) informuje, że dnia 30 czerwca 2015 r. podpisana została Umowa na budowę i wdrożenie centrów danych, ośrodków przetwarzania i archiwizacji danych (dalej „Umowa′) pomiędzy Spółką a Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi (dalej „Zamawiający′). Wartość umowy wynosi 66,4 mln zł brutto. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Przedmiotem umowy jest dostawa platformy wirtualizacji, rozbudowa istniejącej platformy wirtualizacji oraz dostawa sprzętu i oprogramowania do archiwum dokumentów elektronicznych, wraz z usługami instalacji, wdrożenia, serwisu i szkolenia. Termin wykonania umowy w zakresie wykonania wdrożenia został określony na 15 grudnia 2016 r. Wykonawca zamówienia będzie realizował serwis gwarancyjny przez 36 miesięcy.

Umowa określa kary umowne za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada wykonawca w wysokości 20% wartości brutto Umowy, za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wartości brutto Umowy za każdy dzień opóźnienia oraz za niewykonanie w terminie zobowiązań gwarancyjnych wynikających z Umowy w wysokości 2 000 zł brutto za każdy dzień opóźnienia. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie kwoty 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, które wyniosły 213 558 tys. zł.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe