Raport bieżący nr 12/2014

Raport bieżący nr 12/2014 — 05.09.2014 15:19

Przekroczenie progu 10% głosów na WZ spółki

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) informuje, że w dniu 4 września 2014 r. otrzymał zawiadomienie od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, iż w wyniku nabyć akcji rozliczonych w dniu 1 września 2014 r. ING Otwarty Fundusz Emerytalny („Fundusz′) stał się posiadaczem akcji Spółki stanowiących powyżej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed nabyciem akcji, o którym mowa powyżej, Fundusz posiadał 3 615 469 akcji Spółki, stanowiących 9,95% kapitału zakładowego Spółki. Z tych akcji przysługiwało 3 615 469 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,95% ogólnej liczby głosów.

W dniu 4 września 2014 r. stan posiadania na rachunku papierów wartościowych Funduszu wynosi 3 667 415 akcji Spółki, co stanowi 10,09%% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 3 667 415 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,09% ogólnej liczby głosów.

W perspektywie 12 miesięcy Fundusz nie wyklucza zwiększania lub zmniejszania ilości posiadanych akcji w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie środków pieniężnych w ramach działalności inwestycyjnej Funduszu.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji