Raport bieżący nr 12/2012

Raport bieżący nr 12/2012 — 29.05.2012 18:00

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 rok

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. informuje, że pomimo braku obowiązku publikacji raportu rocznego za 2011 rok, Spółka postanowiła opublikować zbadane przez biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2011 rok sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Załączniki:

  Sprawozdanie finansowe ATM SI SA za 2011 rok

  Sprawozdanie z działalności ATM SI SA za 2011 rok

  Opinia niezależnego biegłego rewidenta

  Raport z badania sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe ATM SI SA za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności ATM SI SA za 2011 rok

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Raport z badania sprawozdania finansowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne