Raport bieżący nr 11/2024

Raport bieżący nr 11/2024 — 12.06.2024 15:12

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atende S.A.

Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, że 12 czerwca 2024 r. Spółka otrzymała od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, zgłoszenie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2024 r. do punktu 11 porządku obrad przewidującego podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023.

Zgłoszenie projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad ZWZ Atende

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe