Raport bieżący nr 11/2021

Raport bieżący nr 11/2021 — 13.04.2021 19:29

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za 2020 r.

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) informuje, że w dniu 13 kwietnia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie podziału zysku Atende S.A. za rok 2020, zgodnie z którą postanowił zarekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Spółki powzięcie uchwały o przeznaczeniu kwoty w łącznej wysokości 36 343 344,00 zł pochodzącej z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 wynoszącego 50 419 314,52 zł na wypłatę dywidendy, tj. kwoty 1 zł na jedną akcję, i przeznaczeniu pozostałej części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 14 075 970,52 zł na kapitał zapasowy Spółki. Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie daty 27 maja 2021 r. jako dnia dywidendy oraz daty 8 czerwca 2021 r. jako terminu wypłaty dywidendy. Rekomendacja zostanie przedłożona radzie nadzorczej Spółki do oceny. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za 2020 r. podejmie zwyczajne walne zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.