Raport bieżący nr 11/2017

Raport bieżący nr 11/2017 — 18.08.2017 12:59

Zawarcie umowy ze Strażą Graniczną

Zarząd Atende S.A. („Emitent′) informuje, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. oraz nr 10/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r., że 18 sierpnia 2017 r. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (Lider konsorcjum, w skład którego wchodzą dodatkowo Atende S.A., NASK S.A. i Integrated Solutions sp. z o.o.) podpisała z Komendą Główną Straży Granicznej („Zamawiający′) umowę na „Rozbudowę systemu telekomunikacyjnego Straży Granicznej – część 1 zamówienia′.

Cena brutto podpisanej umowy wynosi 44,5 mln zł, z czego cena za zamówienie podstawowe to 31,4 mln zł, a za zamówienie opcjonalne 13,1 mln zł. Wynagrodzenie łączne przypadające dla Emitenta wynosi 17,3 mln zł brutto, z czego 14,1 mln zł brutto z realizacji zamówienia podstawowego, a 3,2 mln zł z realizacji zamówienia opcjonalnego. Zakres prac Emitenta w ramach podpisanej umowy obejmuje dostawę infrastruktury sieciowej wraz z oprogramowaniem, licencjami i gwarancją producenta, serwisowanie dostarczonej infrastruktury przez okres 60 miesięcy oraz przeprowadzenie szkoleń z obsługi dostarczonego rozwiązania.

Wykonanie przedmiotu umowy objętego zamówieniem podstawowym będzie realizowane w dwóch etapach – etap pierwszy w terminie do 11 grudnia 2017 r., a etap drugi w terminie do 28 września 2018 r. Realizacja zamówienia opcjonalnego nastąpi po złożeniu oświadczenia przez Zamawiającego, nie później niż do dnia 31 stycznia 2018 r., o skorzystaniu z prawa opcji. Termin realizacji zamówienia opcjonalnego określono do 28 września 2018 r.

Umowa określa kary umowne za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia realizacji. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia opcjonalnego Zamawiający ma prawo do rezygnacji z tego zamówienia. W przypadku niedotrzymania terminu wymiany uszkodzonego sprzętu wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 tys. zł za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia. W przypadku odstąpienia od umowy w części lub całości z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego podstawowego przedmiotu umowy. Strony ustaliły, iż łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.