Raport bieżący nr 11/2016

Raport bieżący nr 11/2016 — 03.06.2016 11:32

Zawarcie aneksów do umów z mBank S.A.

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) informuje, że 3 czerwca 2016 r. Spółka otrzymała podpisane przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18 („Bank′) aneksy z dnia 30 maja 2016 r. do umów na finansowanie Grupy Kapitałowej Atende.

Aneksy dotyczą następujących umów: umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 14 czerwca 2011 r. z późniejszymi zmianami, umowy o limit na gwarancje bankowe z dnia 14 czerwca 2011 r. z późniejszymi zmianami oraz zmienione warunki do limitu dla transakcji pochodnych z dnia 30 czerwca 2010 r. z późniejszymi zmianami. Łączna wartość limitów maksymalnych określonych w aneksowanych umowach ma wartość 45,2 mln zł.

Aneks o największej wartości to kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility („Umowa′). Podpisany aneks wydłuża termin obowiązywania umowy kredytowej do dnia 31 maja 2018 r. Przedmiotem Umowy jest kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 25 mln zł, oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla kredytów międzybankowych O/N, powiększonej o marżę Banku. Przedłużony kredyt w rachunku bieżącym ma na celu zwiększenie elastyczności finansowania działalności handlowej podmiotów Grupy Kapitałowej Atende. Kredyt zabezpieczony jest hipoteką łączną w wysokości 42,5 mln zł oraz wekslem in blanco.

Przedmiotowe aneksy do umów nie przewidują kar umownych. Pozostałe ich warunki nie odbiegają od warunków stosowanych przez banki przy tego typu umowach.

Kryterium uznania aneksowanych umów za znaczące stanowi ich łączna wartość przekraczająca 10% przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe