Raport bieżący nr 11/2015

Raport bieżący nr 11/2015 — 06.05.2015 17:52

Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) informuje, że 6 maja 2015 r. zwyczajne walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku. Na mocy ww. uchwały zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło przeznaczyć cały zysk netto spółki za rok obrotowy 2014 wynoszący 5 174 547,50 zł oraz kwotę 276 954,10 zł z niepodzielonego zysku za rok 2013, co łącznie stanowi kwotę w wysokości 5 451 501,60 zł, na wypłatę dywidendy. Oznacza to wartość dywidendy na jedną akcję w kwocie 0,15 zł.

Zgodnie z podjętą uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 9 czerwca 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 23 czerwca 2015 roku. Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje Spółki w liczbie 36 343 344.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.