Raport bieżący nr 11/2014

Raport bieżący nr 11/2014 — 14.07.2014 15:12

Przekroczenie progu 5% głosów na WZ spółki

Zarząd Atende S.A. (′Spółka′) informuje, że w dniu 14 lipca 2014 r. otrzymał zawiadomienie od BZ WBK Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu (′BZ WBK AM′), iż w wyniku nabyć akcji w dniu 2 lipca 2014 r. klienci BZ WBK AM stali się posiadaczami akcji zapewniających więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Przed zwiększeniem udziału, o którym mowa powyżej, klienci BZ WBK AM, których rachunki są objęte umowami o zarządzanie, posiadali 1 813 039 akcji Spółki, co stanowi 4,99% w kapitale zakładowym. Z tych akcji przysługiwały 1 813 039 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 4,99% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W dniu 2 lipca 2014 r. klienci BZ WBK AM, których rachunki są objęte umowami o zarządzanie, posiadali 1 905 439 akcji Spółki, co stanowi 5,24% w kapitale zakładowym. Z tych akcji przysługiwały 1 905 439 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 5,24% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.