Raport bieżący nr 11/2013

Raport bieżący nr 11/2013 — 12.04.2013 14:58

Rejestracja zmian w Statucie Spółki – zmiana firmy Spółki na Atende S.A.

Zarząd Atende S.A. (uprzednio ATM Systemy Informatyczne S.A.) informuje, że dniu 12 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki przyjętych uchwałą nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 19 marca 2013 r. i upublicznionych raportem bieżącym nr 7/2013. W związku z dokonanymi zmianami obecna firma Emitenta brzmi Atende S.A.

Dokonane zmiany w treści Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść § 1 w brzmieniu:

„Firma Spółki brzmi: ATM Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: ATM Systemy Informatyczne S.A.′

Otrzymała następujące nowe brzmienie:

„Firma Spółki brzmi: Atende Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: Atende S.A.′

Dotychczasowa treść § 3 w brzmieniu:

„Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzonej pod firmą KLK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwałą z dnia 27 grudnia 2010 r. spółka KLK Spółka Akcyjna połączyła się ze spółką ATM Systemy Informatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez przejęcie całego majątku ATM Systemy Informatyczne Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez KLK Spółkę Akcyjną zmieniając firmę na ATM Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna.′

Otrzymała następujące nowe brzmienie:

„Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzonej pod firmą KLK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  Uchwałą z dnia 27 grudnia 2010 r. spółka KLK Spółka Akcyjna połączyła się ze spółką ATM Systemy Informatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez przejęcie całego majątku ATM Systemy Informatyczne Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez KLK Spółkę Akcyjną zmieniając firmę na ATM Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna, a w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 marca 2013 r. firma Spółki otrzymała brzmienie: Atende Spółka Akcyjna.′

Zarząd Atende S.A. podaje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany.

  Statut Spółki Atende

Statut Spółki Atende

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe