Raport bieżący nr 10/2021

Raport bieżący nr 10/2021 — 30.03.2021 14:31

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Atende S.A. („Spółka′, „Emitent′) informuje, że w dniu 30 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki, stosownie do postanowień § 21 ust. 5 zdanie drugie statutu Atende S.A., powołała Pawła Woźniaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. Wybór nowego członka Rady Nadzorczej nastąpił po rezygnacji Moniki Mizielińskiej-Chmielewskiej z dniem 19 marca 2021 r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Paweł Woźniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys Pawła Woźniaka Emitent przekazuje w załączeniu.

  CV Paweł Woźniak.

CV Paweł Woźniak

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe