Raport bieżący nr 10/2018

Raport bieżący nr 10/2018 — 14.11.2018 17:03

Zmiana adresu Spółki

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o zmianie adresu Spółki. W związku z podjęciem ww. uchwały z dniem 26 listopada 2018 roku ulegnie zmianie adres Atende S.A. z dotychczasowego: ul. Ostrobramska 86, 04-163 Warszawa na nowy adres: plac Konesera 10a, 03-736 Warszawa.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe