Raport bieżący nr 10/2014

Raport bieżący nr 10/2014 — 18.06.2014 13:35

Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) informuje, że 18 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Na mocy ww. uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia kwota w wysokości  5 451 501,60 zł, z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013 wynoszącego 10 160 963,56 zł, przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy. Oznacza to wartość dywidendy na jedną akcję w kwocie 0,15 zł.

Wysokość dywidendy jest zgodna z polityką dywidendową Spółki, która zakłada wypłacanie pomiędzy 30% a 50% zysku netto Grupy Atende z roku poprzedniego, uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki. Zysk netto Grupy Atende przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł w 2013 r. 11 291 767,18 zł. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy za 2013 rok stanowi 48,3% tego zysku.

Zgodnie z podjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 14 lipca 2014 roku. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 29 lipca 2014 roku. Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje Spółki w liczbie 36 343 344.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.