Raport bieżący nr 1/2017

Raport bieżący nr 1/2017 — 26.01.2017 15:57

Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd Atende S.A., działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie′), informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2017 r.:

Jednostkowy Raport Roczny za 2016 rok – 21 marca 2017 r.

Skonsolidowany Raport Roczny za 2016 rok – 21 marca 2017 r.

Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2017 roku – 15 maja 2017 r.

Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2017 roku – 4 września 2017 r.

Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2017 roku – 14 listopada 2017 r.

Zarząd Atende S.A. oświadcza, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2016 r. oraz Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za II kwartał 2017 r.

Jednocześnie zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia, Zarząd Atende S.A. oświadcza, że nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz raportu półrocznego, oraz że zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe i skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie półroczne wraz z opinią biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe