Raport bieżący nr 1/2015

Raport bieżący nr 1/2015 — 07.01.2015 17:17

Przekroczenie progu 5% głosów na WZ spółki

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) informuje, że w dniu 7 stycznia 2015 r. otrzymał zawiadomienie od BZ WBK Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu („BZ WBK AM′), iż w wyniku nabyć akcji w dniu 30 grudnia 2014 r. klienci BZ WBK AM stali się posiadaczami akcji zapewniających więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Przed zwiększeniem udziału, o którym mowa powyżej, klienci BZ WBK AM, których rachunki są objęte umowami o zarządzanie, posiadali 1 767 395 akcji Spółki, co stanowi 4,86% w kapitale zakładowym. Z tych akcji przysługiwały 1 767 395 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 4,86% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W dniu 30 grudnia 2014 r. klienci BZ WBK AM, których rachunki są objęte umowami o zarządzanie, posiadali 1 830 395 akcji Spółki, co stanowi 5,04% w kapitale zakładowym. Z tych akcji przysługiwały 1 830 395 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 5,04% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.