Biznes Atende na dobrym poziomie, na wynik wpłynęły czynniki zewnętrzne

9/15/2021

Grupa Atende osiągnęła w I półroczu 2021 r. słabsze wyniki, niż w pierwszym półroczu roku poprzedniego, przede wszystkim ze względu na sprzedaż na przełomie 2020 i 2021 r. udziałów w dwóch spółkach zależnych i zaprzestanie konsolidacji ich wyników. Czynnikiem, który dodatkowo negatywnie wpłynął na wyniki była utrata przez Atende świadectw bezpieczeństwa przemysłowego i wynikające z tego faktu kary umowne naliczone przez klienta. Niemniej spółka Atende uzyskała w I półroczu 2021 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 79,3 mln zł, co oznacza wzrost o 14% r/r, a łączny wpływ spółek zależnych na skonsolidowane zyski, na poziomach operacyjnym i przed opodatkowaniem był dodatni.

Wyniki sprzedaży ocenialibyśmy jako zadowalające, gdyby nie utrata świadectw bezpieczeństwa i naliczone w wyniku tego zdarzenia kary umowne. Warto podkreślić, że w zakresie integracji teleinformatycznej spółka Atende osiągnęła przychody ze sprzedaży wyższe o ponad 10 mln zł niż rok wcześniej. Cieszy nas szczególnie wysoki poziom zaufania klientów w sektorze telekomunikacji oraz rosnący poziom sprzedaży do ważnego dla naszej agendy wzrostu sektora finansowego – mówi Marcin Petrykowski, prezes zarządu Grupy Atende.

Należy zaznaczyć, że zdaniem zarządu status sprawy związanej ze świadectwami bezpieczeństwa, która stanowiła podstawę odstąpienia od umów z klientem i naliczenia kar, jest otwarty. Spółka złożyła odwołanie i otrzymała decyzję II instancji uchylającą decyzje I instancji i kierującą sprawę do ponownego rozpatrzenia. Na chwilę publikacji wyników za I półrocze 2021 r. spółka oczekuje na potwierdzenie statusu świadectw przez organ je wydający. 

Dodatkowo negatywny wpływ na działalność operacyjną Atende oraz prezentowane wyniki miał sygnalizowany przez zarząd w maju br. problem zewnętrzny, związany z opóźnienia w dostawach produktów kluczowego dostawcy, wynikający z postpandemicznych zakłóceń produkcyjnych. Problem ten będzie prawdopodobnie istniał również w II połowie br.

W I półroczu 2021 r. Grupa Atende osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 88,0 mln zł, czyli niższe o 6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, zaś zysk brutto na sprzedaży wyniósł 24,7 mln zł, co oznacza zmniejszenie o 24% r/r. Niższe niż rok wcześniej zysk brutto na sprzedaży (o 7,8 mln zł) i koszty ogólnego zarządu (o 7,5 mln zł) wynikają głównie z niekonsolidowania w 2021 r. wyników sprzedanych spółek Atende Software i Atende Medica: łączna kontrybucja obu spółek w I półroczu 2020 r. wyniosła 20,1 mln zł do przychodów ze sprzedaży oraz 4,5 mln zł zysku EBITDA. Słabsze niż rok wcześniej wyniki na poziomie operacyjnym (strata (0,4) mln zł wobec 2,8 mln zł zysku w I półroczu 2020 r.), EBITDA (4,4 mln zł vs. 9,3 mln zł), oraz netto (strata (1,8) mln zł wobec 1,3 mln zł zysku  rok wcześniej) są głównie wynikiem otrzymanych od Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych kar umownych na łączną kwotę 3,1 mln zł.

Działalność związana z inteligentnymi sieciami energetycznymi, realizowana od grudnia 2020 r. przez Atende Industries, a wcześniej przez Atende Software, przyniosła w I półroczu 2021 r. 2,1 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 1,6 mln zł rok wcześniej. Znacznie zwiększyła swoje przychody, działająca w sektorze przemysł, handel, usługi, spółka Phoenix System (1,6 mln zł vs 0,8 mln zł rok wcześniej), głównie realizując prace rozwojowe w projektach inteligentnych liczników gazu i energii elektrycznej. Spółka A2 Customer Care oprócz kontrybucji przychodów z usług wdrażania specjalistycznych rozwiązań billingowych w wysokości 1,9 mln złotych, równocześnie wspólnie z Atende S.A. wystartowała w nierozstrzygniętym jeszcze przetargu CSIRE prowadzonym przez PSE S.A., stanowiącym jeden z ważniejszych kontraktów z obszaru systemów informacji polskiego rynku energii.

Jako Grupa konsekwentnie utrzymujemy naszą koncentrację na dalszym rozwoju rozwiązań z obszaru inteligentnej energetyki oraz specjalistycznej integracji oprogramowania. Wyniki spółek z Grupy oraz ciągle rosnące zainteresowanie naszych klientów tymi priorytetowymi dla nas segmentami oferty potwierdzają zasadność wyznaczonych priorytetów – dodaje Marcin Petrykowski.  

Zarząd planuje publikację nowej strategii dla Grupy w ciągu najbliższych miesięcy.