Wzrost przychodów, koszty pod presją czynników inflacyjnych

W okresie 3 kwartałów 2022 r. Grupa Atende osiągnęła o 11% wyższe skonsolidowane przychody niż rok wcześniej, w wysokości 143,1 mln zł. Jednak z powodu zewnętrznych czynników zysk brutto na sprzedaży jest zbliżony do roku poprzedniego (34,3 mln zł, zmniejszenie o 3% r/r), wypracowano gorszy wynik na działalności operacyjnej i niższy o 32% zysk EBITDA, który wyniósł 3,8 mln zł. W samym III kwartale 2022 r. przychody Grupy Atende ze sprzedaży osiągnęły poziom zbliżony do uzyskanego w analogicznym okresie roku poprzedniego (40,3 mln zł vs. 40,6 mln zł), zaś zysk brutto na sprzedaży wyniósł 9,0 mln zł, co oznacza zmniejszenie o 14% r/r.

Wyniki po trzech kwartałach są w dużym stopniu efektem wzrostu kosztów operacyjnych, w tym wzrostu kosztów wynagrodzeń, rosnącego poziomu inflacji oraz znacznego wzrostu kursu dolara względem złotego, w którym rozliczana jest znaczna część dostaw. Dodatkowo, w dalszym ciągu, wyzwaniem na rynku integratorskim są opóźnienia w dostawach urządzeń. Niemniej we wszystkich raportowanych sektorach zrealizowano wyższą niż rok wcześniej sprzedaż. Największy wpływ na ten wzrost miały głównie sektor publiczny (wzrost o 5,0 mln zł r/r) oraz sektor przemysł, handel, usługi (wzrost o 4,9 mln zł r/r). Zarząd podtrzymuje także wewnętrzne założenia co do wyniku całorocznego.  

Wyniki Grupy Atende w III kwartale osiągnięto pod presją wzrostu kosztów operacyjnych i opóźnień w dostawach produktów. Antycypując te zagrożenia wdrożyliśmy na przestrzeni roku działania dywersyfikujące portfolio naszych własnych produktów, a także produktów oferowanych przez nas partnerów technologicznych. Działania te, w połączeniu z perspektywą udrożnienia łańcuchów dostaw kluczowych producentów są to czynniki, pozwalają nam optymistycznie patrzeć na wynik całego 2022 r. – wyjaśnia Marcin Petrykowski, prezes zarządu Atende.  

Łączny wpływ spółek zależnych z Grupy Atende na skonsolidowane zyski był dodatni. Spośród nich na szczególną uwagę zasługuje spółka OmniChip, zajmująca się projektowaniem urządzeń elektronicznych i układów scalonych dla zewnętrznych firm półprzewodnikowych. Poza realizacją zleceń projektowych spółka kontynuowała prace nad przestrzennym modulatorem światła, powstającym w ramach projektu REALHOLO, dofinansowanego z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020, oraz nad wyborem technologii własnego IP (ang. Intellectual Property) w obszarze półprzewodników.

Kluczem do realizacji Strategii Atende Next jest dalsza dywersyfikacja naszego biznesu w oparciu o rozwiązania globalnych liderów technologicznych. Intensywnie rozwijamy współpracę z klientami w obszarze usług chmurowych w ścisłej współpracy z kluczowymi dostawcami technologii chmurowych. Przede wszystkim zaś skupiamy się na rozwoju własnych rozwiązań software’owych, które wierzymy, że mogą być podstawą transformacji cyfrowej firm w obszarze cyberbezpieczeństwa czy zarządzania energią – podsumowuje Marcin Petrykowski.