Grupa Atende: poprawa wyników r/r i wzrost przychodów o 17%

W I połowie 2022 r. Grupa Atende osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 102,8 mln zł, co przekłada się na wzrost o 17% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk EBITDA wzrósł o 31% r/r i wyniósł 5,7 mln zł vs 4,4 mln zł rok wcześniej, a na poziomie wyniku netto – odnotowano zysk w wysokości 0,1 mln zł wobec 1,8 mln zł straty rok wcześniej. Wyższa niż rok wcześniej sprzedaż dotyczyła praktycznie wszystkich sektorów rynku. Dobre wyniki osiągnięto pomimo coraz wyższych kosztów zatrudnienia oraz inflacji, które spowodowały wzrost kosztów o 10% r/r.

Tradycyjnie, najwyższe przychody ze sprzedaży Grupy Atende w I półroczu 2022 r. dotyczyły sektora telekomunikacji i mediów. Wyniosły one 34,8 mln zł, przede wszystkim w związku z pracą na rzecz operatorów mobilnych w zakresie rozbudowy infrastruktury do transmisji danych oraz rozliczeń i billingu usług IP.

Drugim sektorem pod względem wielkości sprzedaży w I półroczu 2022 r. był sektor przemysł, handel, usługi: przychody wyniosły 33,3 mln zł (wzrost o 13% r/r.), głównie dzięki realizacji kompleksowych usług IT w oparciu o infrastrukturę sieciową i hiperkonwergentną dla rynku enterprise oraz w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla energetyki.

Z kolei przychody od klientów sektora publicznego w I półroczu br. wzrosły o 55% r/r i wyniosły 18,2 mln zł.

Porównując rok do roku należy pamiętać, że ubiegłoroczne wyniki II kwartału były obciążone karami umownymi na łączną kwotę ponad 3 mln zł, spowodowanymi przejściową utratą świadectw bezpieczeństwa przemysłowego. Świadectwa zostały przywrócone, dzięki czemu już w pierwszym półroczu 2022 r. brak naliczonych kar oraz znaczący wzrost sprzedaży do sektora publicznego, szczególnie do sektora służb mundurowych przełożyły się na lepsze wyniki finansowe – mówi Marcin Petrykowski, prezes zarządu Atende SA.

Sprzedaż do klientów sektora finansowego w I półroczu 2022 r. (na poziomie 16,5 mln zł) także wzrosła - o 65% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Działalność dotyczyła m.in. budowy data center oraz kontraktów w zakresie outsourcingu, usług serwisowych i usług cloud computing.

Łączny wpływ spółek zależnych na skonsolidowane zyski był dodatni. Istotnie wzrosła działalność związana z inteligentnymi sieciami energetycznymi realizowana przez Atende Industries (3,8 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 2,1 mln zł rok wcześniej). Spółka Phoenix Systems na początku kwietnia br. otrzymała prenotyfikację dla projektu związanego z rozwojem środowisk Edge-IoT w ramach inicjatywy EU IPCEI-CIS, która pozwala na rozpoczęcie rozmów z KE w celu pozyskania finansowania. Zakończono także prace nad oprogramowaniem inteligentnego licznika energii nowej generacji dla jednego z kluczowych partnerów spółki. Z kolei spółka A2 Customer Care (A2CC) kontynuuje pracę nad wdrożeniem centralnego systemu bilingowego i CRM dla dwóch spółek z Grupy Kapitałowej PGE S.A. To jeden z największych aktualnie implementowanych systemów bilingowych w Polsce, którego wdrożenie zaplanowane jest na 3 lata.